Opština Tivat

Objavljen konkurs za raspodjelu sredstava tivatskim NVO

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023. godinu. Predviđeni budžet za konkurs je 42 hiljade eura.
Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023. godinu. Predviđeni budžet za konkurs je 42 hiljade eura.


Opština Tivat

Predsjednik opštine Tivat utvrdio je prioritetne oblasti od javnog interesa u ovoj godini i to:

 • oblasti koje afirmišu kulturni potencijal, tradiciju i kulturne posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja mediteranske baštine;
 • oblasti koje doprinose očuvanju životne sredine i održivog razvoja;
 • oblasti koje podstiču ekonomski razvoj opštine;
 • oblasti koje obezbjeđuju raznovrsnost, kvalitet usluga u oblasti socijalne, zdravstvene, dječje zaštite, zaštite djece i omladine sa smetnjama u razvoju, zaštite osoba sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i drugih oblika zaštite;
 • oblasti koje na drugi način afirmišu participaciju građana u procesu odlučivanja i podižu nivo demokratizacije društva u lokalnoj samoupravi;
 • oblasti koje afirmišu ljudska i manjinska prava i
 • oblasti koje doprinose borbi protiv korupcije.

Projekti koji se neće podržati su:

 • projekat za koji je već u cjelosti odobreno finansiranje iz drugih izvora;
 • aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl.;
 • projekat kojim se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći;
 • projekat koji se isključivo temelji na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i sl., osim ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti koje su od značaja za opštinu;
 • projekat čija je jedina svrha sticanje lične koristi članova organizacije;
 • projekat koji isključivo ima profitnu odnosno komercijalnu svrhu.

Prijavu na konkurs nevladina organizacija podnosi na propisanom obrascu (nalazi se na zvaničnoj web stranici Opštine Tivat – opstinativat.me uz koji je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija sa sjedištem u opštini Tivat;
 • projekat kojim organizacija konkuriše za raspodjelu sredstava (obavezna štampana i elektronska – CD ili USB – verzija);
 • izvještaj o realizovanim projektima u prethodnoj godini, zaključno sa danom objavljivanja konkursa;
 • podaci o iskustvu zaposlenih, odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na sličnim poslovima;
 • preporuke eksperata iz relevantne oblasti – ukoliko ih posjeduje;
 • izjavu da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na Konkurs Opštine;
 • izjavu ovlašćenog lica da nije dobila sredstva od drugog donatora za projekat ili dio projekta koji kandiduje, a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti;

nevladina organizacija kojoj su dodijeljena sredstva po konkursu za prethodnu godinu, ukoliko ranije nije, prilaže izvještaj o realizaciji projekta (narativni i finansijski izvještaj uz prateću dokumentaciju).

Rok za prijavu na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, zaključno sa 24.02.2023. godine.

Prijavu na propisanom obrascu sa neophodnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Sekretarijat za društvene djelatnosti – Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023. godinu“, neposredno na pisarnici Opštine Tivat (Građanski biro, I sprat), ili putem pošte  na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, 85320 Tivat.

Konkurs se objavljuje na zvaničnoj web stranici Opštine Tivat www.opstinativat.me , na oglasnoj tabli Opštine Tivat i na portalu Radio Tivta.

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Nevladina organizacija koja nije izvršila obaveze iz prethodnog ugovora o sufinansiranju, odnosno nije dostavila izvještaj o realizaciji projekta, ne može učetvovati u raspodjeli sredstava po ovom konkursu.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti svakog radnog dana u Sekretarijatu za društvene djelatnosti, kancelarija broj 16A ili na telefon: 032/661-359.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services